SSM4054 ZIU-9 trolleybus Khabarovsk line no. 1 /white-orange/

40541

40542 40543 40544 40545 40546 40548 40549 405410