SSM7003 MAZ-200V with semitrailer MAZ-5215

70031

70032 70033